Festa della mamma, la poesia del termitano padre Masino Giunta

Me Matri 

La cchiù putenti e bedda ‘mperatrici
chi potti ‘ntra stu munnu cumannari,
a pettu di dda mamma chi mi fici
mi pari ‘na pupidda di iucari.
Nenti m’importa si nun haiu amici
si campu sempri scarsu di dinari,

quannu la mamma mia mi binidici
stu cori m’addiventa quantu un mari.
Cu tuttu ca ora è fatta vicchiaredda
ed è riddutta già ‘na crucchiulidda,
cchiù la taliu e cchiù mi pari bedda.
Si lu me sangu fussi ‘na faidda,
pri falla addivintari picciuttedda
ci lu darria tuttu quantu a idda.

Tommaso Giunta (1884-1976)